Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

ĐÔ THỊ THÔNG MINH ĐANG TỪNG BƯỚC ĐI VÀO CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN

(Xây dựng) - Ngày 01/8/2018, tại Quyết định 950/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Đề án 950).

Đề án 950 đã xác định mục tiêu cho phát triển đô thị thông minh của Việt Nam là hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống..., hạn chế rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế.

Ngay sau khi Đề án 950 được ban hành, Bộ Xây dựng - cơ quan thường trực của Đề án cùng với các Bộ: TT&TT, KH&CN, các bộ ngành liên quan đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung của Đề án.

Theo đó, Bộ Xây dựng, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 950, phân giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, có kế hoạch thực hiện cụ thể.

Đến nay, những nền tảng pháp luật gồm các văn bản quy phạm, các cơ chế chính sách phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam đã liên tục được rà soát, hoàn thiện.

Cụ thể, các Bộ đã ban hành một số tiêu chuẩn về phát triển đô thị thông minh, khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh phiên bản 1.0; xây dựng bộ chỉ số thông minh đến giai đoạn 2025.

Các Bộ đồng thời đang tiếp tục nghiên cứu: Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng phục vụ phát triển đô thị thông minh; Quản lý dự án phát triển đô thị có quy mô lớn ứng dụng giải pháp đô thị thông minh; Xây dựng chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông minh; triển khai một số mô hình quản lý cơ sở dữ liệu liên thông; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về kiến trúc hệ thống giao thông thông minh ITS.

Song song với sự nỗ lực của các cơ quan trung ương và bộ ban ngành, nhiều địa phương đã chủ động bắt tay ngay vào triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh.

Đến nay đã có 38/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai đề án cho toàn tỉnh hoặc cho một số đô thị thuộc tỉnh; 08/38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đề án sau thời điểm ban hành Đề án 950.

15/38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai lập đề án. Các địa phương duy trì chế độ báo cáo định kỳ hàng năm tình hình thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển đô thị thông minh tại địa phương.

Các đô thị thông minh đang tập trung phát triển ở một số nội dung cơ bản như quy hoạch đô thị thông minh, quản lý thông minh, cung cấp tiện ích thông minh, xây dựng cơ sở nền tảng và tiềm lực để phát triển đô thị thông minh bền vững.

Đô thị thông minh đang từng bước đi vào cuộc sống của người dân đô thị tại Việt Nam thông qua sự chuyển biến về nhận thức, các ứng dụng công nghệ và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng.

Theo Baoxaydung.com.vn 

Khách hàng thân thiết